top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady korzystania z plików cookie oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.kkarchitekt.pl, oraz osób fizycznych podejmujących kontakt z właścicielem strony poprzez formularze kontaktowe, pocztę elektroniczną oraz kontakt telefoniczny na numery podane na stronie www jest Krzysztof Koryzno, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Krzysztof Koryzno Architekt” z siedzibą w miejscowości Biedowo 3A, 11-010 Barczewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7392964706, REGON 222125238 (dalej: „Administrator Danych”);

 2. Rodzaj danych pobieranych, przechowywanych i przetwarzanych zależy od wprowadzającego je użytkownika, przy czym dla formularza kontaktowego niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email. Udostępniane formularze, w tym formularz kontaktowy nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji, niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora Danych. Inne dane kontaktowe, w szczególności numery telefonów kontaktowych, adres zamieszkania, rodzaj i numer dowodu osobistego albo numer pesel, mogą podawane być za pomocą poczty elektronicznej, lub telefonicznie w zależności od celu jakiemu mają służyć. Dane pobierane w formularzu wyceny projektu dotyczą lokalizacji i zakresu planowanej inwestycji, i obejmują w szczególności numery działek, adresy i inne dane charakteryzujące planowaną inwestycję.

 3. Dane osobowe wskazane w pkt 2 będą pobierane, przechowywane i przetwarzane w następujących celach:

  1. prowadzenia bieżącej korespondencji;

  2. w przypadku akceptacji warunków danej usługi, do zawarcia umowy i jej wykonania;

 4. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych;

 5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przekazywane podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem Danych w zakresie usług specjalistycznego projektowania w celu realizacji zawartych umów. Przekazanie Państwa danych osobowych innym podmiotom możliwe będzie jedynie w sytuacji, w której Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego;

 6. Strona internetowa www.kkarchitekt.pl, wykorzystuje platformę hostingową Wix.com. Dane mogą być przechowywane przez bazy danych oraz aplikacje serwisu Wix.com. Dane te przechowywane są na serwerach zabezpieczonych firewallem. W związku z lokalizacją firmy Wix.com poza Unią Europejską, dane osobowe wskazane w pkt 2 mogą być przekazywane do krajów spoza UE (Izrael, Stany Zjednoczone);

 7. Firma Wix.com zapewnia o wdrożeniu regulacji RODO. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr

 8. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów wskazanych w pkt 3 i przedawnienia roszczeń z nich wynikających;

 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 2 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania;

 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Danych dotyczących Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 2 narusza przepisy RODO;

 11. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO).

bottom of page